پول واسطه انتقال ارزشهای مادی قابل معامله است كه این وظیفه به صورت تاریخی و بر اساس پیشرفت بشر بر عهده فلزات گرانبها نهاده شد. چرا كه همه آن را ارزشمند می دانستند و قابلیت تورق و حمل داشته و ف