هر نظام اقتصادی اعم از كمونیستی، سرمایه داری، تعاونی و یا مشاركتی دارای چهار ركن است: 1) مدل اجرایی 2) شفافیت، 3) مدیریت و 4) قانون . همه این چهار ركن اهمیت حیاتی دارند و دارای ارتباط گسترده ای نیز می باشند. بدون تعیین مدل اجرایی و یا بدون شفافیت ، مدیریت ،قانونگذاری و اجرای آن نمی توان نظام اقتصادی درستی را انتظار داشت كه باعث اجرای عدالت و افزایش رضایتمندی افراد گردد.