رشد پول بیش از رشد اقتصادی باعث افزایش قیمتها (تورم) خواهد شد و متعاقب آن ركود در كشور حاكم می گردد. تورم نیز به ضرر افرادی است كه درآمد تقریباً ثابتی دارند و از رشد پول چندان بهره مند نمی شوند.  چهار عامل بیشترین تاثیر را در رشد حجم پول در اقتصاد ایران دارد كه شامل یك عامل ریشه ای مخصوص همه كشورها و سه عامل ویژه كشورهای با مدیریت اقتصادی ضعیف است. عامل ریشه ای خلق پول تعیین نرخ بهره/بازده ثابت است و عوامل مربوط به ضعف مدیریت اقتصادی شامل كسری بودجه و استقراض دولت از بانك مركزی، برداشت بانكهای تجاری از بانك مركزی ، و تبدیل منابع ارزی دولت به ریال توسط بانك مركزی است.البته عامل دیگری شبیه عامل سوم (برداشت بانكهای تجاری از بانك مركزی) در بحران مالی 2008 تا 2015 در اقتصاد آمریكا جهت نجات بانكها، موسسات مالی و برخی شركتهای بزرگ صنعتی به نام تسهیل كمی (Quantitative Easing) پدید آمد كه پایه پولی بانك فدرال رزرو (بانك مركزی آمریكا) را از 800 میلیارد دلار به 4000 میلیارد دلار رساند.