اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.

به کانال پول پرقدرت بیپوندید:پول و رشد اقتصادی از منظر مشارکت و نظارت

دوران اقتصادی امروز با تمام خوبی ها و بدی هایش مدیون تحول در ماهیت پول است! 

     سوالات اساسی

·       به دنبال کدام نوع پول، کدام روش استفاده از پول و کدام رشد اقتصادی باید باشیم؟

·       دغدغه مراجع، اقتصادیون، کارآفرینان، مردم و حکومت در این زمینه چیست؟

·       تجربه ایران، کشورهای نفتی، کشورهای در حال توسعه